James Otis

“Taxation without representation is tyranny.”